Khám Chữa Bệnh

DANH MỤC KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

  1. Quyết định về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Dịch vụ y tế phòng khám đa khoa Phú Đức do bác sĩ Lê Trọng Quý chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật. Thông tư số 1752/QĐ-SYT ngày 07/11/2022. (Xem chi tiết)
  2. Quyết định về việc cho phép triển khai thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Dịch vụ y tế phòng khám đa khoa Phú Đức do bác sĩ Lê Trọng Quý chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật. Thông tư số 1753/QĐ-SYT ngày 07/11/2022. (Xem chi tiết)
  3. Biên bản thẩm định điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn. (Xem chi tiết)
  4. BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ Y TẾ, TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH. (Xem chi tiết)
  5. Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Phòng khám Đa khoa Phú Đức do Bác sĩ Lê Trọng Quý chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật. Thông tư số 1016/QĐ-SYT ngày 18/07/2022. (Xem chi tiết)
  6. Biên bản thẩm định điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động do thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh. (Xem chi tiết)
  7. Quyết định về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Phòng khám đa khoa Phú Đức do Bác sĩ Lê Trọng Quý chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật. Thông tư số 781/QĐ-SYT ngày 08/06/2021. (Xem chi tiết)
  8. Biên bản thẩm định cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. (Xem chi tiết)
  9. Quyết định về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Bác sĩ Gia Đình Phú Đức do Bác sĩ Lê Trọng Quý chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật. Thông tư số 157/QĐ-SYT ngày 04 tháng 02 năm 2021. (Xem chi tiết)
Tin tức mới
Đăng ký nhận tư vấn
Vui lòng để lại thông tin và nhu cầu của Quý khách để được nhận tư vấn